[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/a/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
Verification
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

File: 1676900287107.png (26.47 KB, 640x640, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.1435[Reply]

Bugünden itibaren Japoncaya başlıyorum. Benimle birlikte 0'dan başlamak veya hâlihazırdaki Japoncasını ilerletmek isteyenleri beklerim. Buraya kaynak atabilir veya gelişiminizi yazabilirsiniz. Ben ilk hafta kanalara saracağım bunun yanında renkleri de öğreneceğim. 1 ay boyunca kanaların hepsini öğrenmeyi o bir ayın 4 haftasına da sırasıyla renkleri, sayıları, duyguları ve hayvanları öğrenmeyi düşünüyorum. İkinci ayda gramere başlayıp meslekleri basit eşya adlarını, vücut kısılarını falan halletmeyi düşünüyorum. Zamanla nasıl bir yol izleyeceğimi değerlendirip değiştirebilirim de.
50 posts and 11 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1850

File: 1687734473953.png (4.13 KB, 395x117, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>1469
Birazcik da olsa ilerleme var sanirim, yariyol gecil'd :3

 No.1962

File: 1698075674759.png (62.55 KB, 894x521, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

10 dakikalik mail hesabi acip TTBJ testini yapin

 No.1974

ひゃ、ひゃい!! 嬉しいでしゅ!! ご主人しゃまのザーメン、また出してもらえりゅなんて!! 出して!! 出してくだしゃい!! 孕ませて!! ご主人しゃまの、赤ちゃん!! 孕ましぇてくだしゃいぃぃぃぃぃっっ!!

 No.1975

>>1974
エルデム・アルバック

 No.1976

>>1975
はい、さあ、人生の事実に移りましょう、あなたはファコの友人を見ていますか、醜い雌犬の息子、ハカン・バラミリを見ていますか、彼はどのようなタイプですか?このオカマ、彼はお尻をなめます、この老人、この老人、この老人、あなたは本当に彼にお尻をなめるつもりですか、私は彼の母親のお尻をファックします、私はこのお尻にモップを引くでしょう、彼は私が犯した人の息子だ、彼の見た目を見てください、あなたの純潔をめちゃくちゃにしてあげます、彼は蛇のような頭をしています、この雌犬の息子の外観を見てください、彼はオカマです、私を向かいに座らせてくださいあなたのお母さんから、ヒマワリの種を食べさせてください、私が犯した人の寝取られ、醜いポン引き、私が犯した人の形をした息子、私はあなたの妻を犯します、あなたの妻をファコします、見てください、ベリベリ。私のコードの評判を見てください、口ひげにオリーブオイルを塗る角のあるポン引き。 「そんな風に横に立ってはいけないし、曲線的なTシャツを着てはいけない。彼はあなたの母親のお尻を犯すでしょう。エロル、私は桜の木でキャンピングカーを作ります、私はあなたを殴ります、この息子よ」雌犬、醜いポン引き、誰が来たか見てごらん、ディノ ディノ ディノ ディノ ゲッ、ゲッ、ゲッ、ディノ ディノ ディノ来てダブット ディノ来て、あなたのお尻のところに来て、雌犬の息子、来てファック、雌犬の息子、雌犬の息子が泣いている12歳の女の子たちにお金を要求してきた、ファコ、ほら、ファコ、聞こえるか、くそったれ、ファコ、頭を上げろ、クソ野郎、片手でも書ける、クソ野郎、頭を上げて、プッ!あなたの顔、お尻、私があなたのマンコに入れたポン引きのポン引きを犯させてください、あなた、はいはい、彼が来ました、ポン引きが来ました、治療を受けました、彼は今来ました、あなたは正しいです、ファコ、あなたには何人の妻がいますかこれまでに売れましたね、あなたは寝取られ系ですね、本当ですか、フェイコ、着ているTシャツをハメさせてください、あなたの名誉を奪わせてください、あなたの名誉も奪わせてください、あなたの髪も奪いましょう、あなたの頭もぎ取らせてくださいお前の妻の頭を剃らせてやる、このクソ野郎、お前の母親を馬に乗せてやる、お前を誘拐してやる、タルカンみたいなマントを着てやる、クソ野郎の息子、背中に放り投げてやる私の馬の、あなたの母親を誘拐させてください、この雌犬の息子、クソ野郎の息子、あなたの母親の死骸を犯させてください、あなたの雌犬の息子の顔を見てください、私はめちゃくちゃになりました、彼はクソの中でクソをするでしょうこれはこのクソ野郎の息子だ、我々はエルフルのところに来る、老人、このオカマ、彼はお尻にモップを引き上げる、見てください、彼のマンコと魂を切り落としてください、このクソポン引き!めちゃくちゃにしてやるよ。File: 1671861539545.jpg (114.88 KB, 1600x1200, 20221224_083427.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1162[Reply][Last 50 Posts]

Spamdan dolayı yokolan /ikihu/ tiradı tekrardan
252 posts and 212 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1969

File: 1700172367672.jpg (70 KB, 540x536, 16.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

durtukle

 No.1970

>>1969
mewaba anonsan

 No.1971

File: 1700218010135.png (89.27 KB, 588x520, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>1970
ohayogozaimasu

 No.1972

File: 1700220397430.jpg (77.62 KB, 580x828, akusesu150000.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1971
bana kawı bul anonsan
çok yalnız kaldım :c

 No.1973

File: 1700240751073.png (293.16 KB, 643x900, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>1972
baska anon olmali, ben kendine hayri olmayan bir anonumFile: 1671553602316.jpg (57.59 KB, 388x410, 1671497571299191.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1107[Reply]

Travestinin postalarıyla kirlenen eski tiradın tarihe karışmasıyla yeni bir sayfa açma vakti gelmişti. Bu general, İngilizceye çevrilmiş Japon görsel romanlarının tartışılması içindir.
65 posts and 36 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1954

File: 1695020131862.png (Spoiler Image, 1.36 MB, 1366x768, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>1899
intikam alin'd

 No.1955

File: 1695995070666.jpg (612.83 KB, 1974x2200, F7IDfdBX0AMUuAz.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Fate/Samurai Remnant oynayın paranızı nasuya verin.

 No.1956

File: 1696876449502.png (594.27 KB, 623x470, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

erotik oyunlar oynayin

 No.1960

File: 1697423213373.jpg (228.83 KB, 1460x2048, 342892719_191537506580517_….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1956
seni tabureye oturtup her yerini koklamak istiyorum

 No.1968

File: 1698841695913.png (499.96 KB, 630x474, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>1960
agirlikli olarak yag, semen ve ter kokusu alacagini dusunuyorum anon >_<File: 1671557623786.jpg (3.2 MB, 3120x4160, mamako.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1115[Reply]

Merhaba yeniden anonlar, bu ay da bir figür ile karşınızdayım. Bu ay Mamako Oosuki isimili olgun, anne şevkati dolu mommy gf bir güzelin figürünü edindik. Figür güzel ama maalesef biraz tuzlu oldu 700 civarı kargo vergi falan, o yüzden gelecek aylar içinde bi tane daha almayı düşünmüyorum. Ayrıca iç çamaşırı da görünüyor ama figür tek parça çıkan bi parçası yok.
Animesi şu

https://en.wikipedia.org/wiki/Do_You_Love_Your_Mom_and_Her_Two-Hit_Multi-Target_Attacks%3F
33 posts and 22 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1959

File: 1697414221982.png (165.21 KB, 567x578, 1630724856330.png) ImgOps Google iqdb


 No.1964

File: 1698153416963.jpg (911.64 KB, 1920x1080, IMG_20231023_184003_836.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Nasıl anonlar ?

 No.1965

>>1964
Güzel, anten mi kafasındakiler, hangi karakter bu

 No.1966

>>1186
Logitech G213 sanırım

 No.1967

File: 1698359029459.jpg (910.85 KB, 1920x1080, IMG_20231026_181850_223.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1965
W arknightsFile: 1693430157184.mp4 (196.84 KB, 360x450, hbKAwOEHlBwCfbTK.mp4) ImgOps Google iqdb

 No.1944[Reply]

miim

 No.1945

File: 1693436930352.png (875.06 KB, 1143x1280, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1946

File: 1693445800067.png (663.17 KB, 697x631, F4czC6SXcAA2mev.png) ImgOps Google iqdb


 No.1950

File: 1694593006109-0.png (939.6 KB, 1315x603, 1604125276986.png) ImgOps Google iqdb

File: 1694593006109-1.jpg (635.38 KB, 2000x1200, rem allah.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1694593006109-2.png (1.74 MB, 1949x1199, titjobba.png) ImgOps Google iqdb


 No.1951

File: 1694593274375-0.png (433.28 KB, 740x401, 1614200108755.png) ImgOps Google iqdb

File: 1694593274375-1.png (241.17 KB, 300x300, 1668130687631256.png) ImgOps Google iqdb

File: 1694593274375-2.webm (2.09 MB, 480x480, 1674617988514340.webm) ImgOps Google iqdb


 No.1961

File: 1697447689245.mp4 (1.73 MB, 640x360, 1571760186959 (1).mp4) ImgOps Google iqdb
 No.1880[Reply]

Keşke japonca bilsem

 No.1957

File: 1697214527155.jpg (134.39 KB, 800x1077, 20230904_205040.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1880
Öğren o zaman orospu çocuğu

-Türk Kağanlığı(HKO Kapı Güvenliği)File: 1671847820721.jpg (802.78 KB, 1447x2039, FkmmX2ZacAER4Yq.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1160[Reply]

her türlü ecchi serbest, hentai spoilerlanacak.
66 posts and 74 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1936

File: 1692172286706.png (8.79 MB, 1926x3265, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

inek

 No.1937

>>1884
yuuhh

 No.1943

>>1812
obez orospular SİKİMİ kaldırıyor oqlim sabah akşam hamur gibi yoğuracaksın bunu oxxxxx

 No.1947

File: 1694022895534.mp4 (1.45 MB, 1036x720, ssstwitter.com_16940228700….mp4) ImgOps Google iqdb


 No.1953

File: 1694854286528.jpg (49.09 KB, 320x440, NIKKE_2023_05_31_20_30_02_….jpg) ImgOps Exif Google iqdb
File: 1694778582362.mp4 (2.87 MB, 450x450, 1686497629157.mp4) ImgOps Google iqdb

 No.1952[Reply]

⑨/⑨


File: 1691071406124.jpg (44.61 KB, 479x658, 4.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1891[Reply]

Hic cizim ibneligi yapiyor musunuz anonlar?
Ne kadar denesem de belli bir seviyeyi gecip git gud eyleyemiyorum ben, ilintilidekiyi bakarak cizmis olmama ragmen ragmen tuhaf duruyor
9 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1932

>>1929
Bayagi guzel cizmissin anon, imrendim tbh
ben ciz(eme)diklerimi bitirdikten hemen sonra yirtip cope atiyorum evde kimse gormesin diye
>Yetenek meselesi
wallaxi elim kalem tutmuyor(rz
bir de japun cocuklarin cizdiklerine bakinca acaba batida toplu olarak bir zeka evrimi asagida mi kalmisiz diye sorguluyorum

 No.1933

Anoncuğum çizimlerin eğer çizgilerini yumuşatırsan ve biraz daha anime proporsiyonlarina ve anatomisine uygun cizersen düzelecek. Youtubedan önce sketch çizip sonra lineart yapma tutoriallarina bak. Iyi şanslar

 No.1935

>>1932
Rewrite VN'i okumustum, bu karakterin endingi cok hosuma gitmisti. Duygulandim gaza geldim oturdum bunu cizdim. 4-5 saatimi aldi yaklasik. Normalde 2 saat surdu, ama sonra yuzu tam olmadi, ozellikle agzi olacak cizigi en az 10 kez silip tekrar cizmisimdir. Bir de bu dumani cizerken hep ellerim kursun oldu, her yerine bulasti. Silip tekrar cizerek saatler harcadim bosuna. Ama cok iyi oldu, odamin bas kosesine astim.

 No.1948

File: 1694097486885.png (13.36 MB, 4032x3024, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

uzun zamandır çizmiyodum

 No.1949

File: 1694592591027.gif (2.88 MB, 640x534, tipico-dude-hard-on.gif) ImgOps Google iqdb
File: 1689150915979.jpg (156.3 KB, 1080x1801, F0uXf00WcAUOCV2.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1872[Reply]

Alfa mıdır?

 No.1882

>>1872
Dövme yaptıran herkesden ölesiye tiksiniyorum.

 No.1938

hapiste çevire çevire sikerler bunu

 No.1939
Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]