[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/meta/ - İstek, Öneri ve Şikayet

Unconstructive posts are not welcome
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

File: 1685582643570.jpg (739.79 KB, 1520x1779, kiyo.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2029[Reply]

3 posts omitted. Click reply to view.

 No.2035

Yazıya link gömme getir hademe

 No.2036

>>2035
Faydali olabilirdi, ama vichan'in izin verdigini sanmiyorum. Yukaridaki sayfada sadece coktan var olan 4 BBCode'u derledim

 No.2037

anan

anan

anan

anan

 No.2038

NİGGER

 No.2039
File: 1685115545071.jpg (86.04 KB, 640x630, 1677337857169.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2022[Reply]

Lütfen müslüman anonları banlayın her tirada allah din karıştırıp bok ediyorlar hristiyan anonlara bakın mesela onlar bişi yapmıyor hepsi bu müslümanlar habire böyle
1 post omitted. Click reply to view.

 No.2024

>hristiyan anonlara bakın mesela onlar bişi yapmıyor

Her tirada Opus dei yazana neden birşey demiyorsun

 No.2025

Yallah ekşiye

 No.2026

müslümanlar ne göt yaktı be
>banlayın
<modemi resetler

 No.2027

>>2024
Opus dei yazan kişi müslüman götü yandığı için işaret bırakıyor

 No.2028

ahahah orpsuçocuklarıFile: 1684876705386.jpg (44.18 KB, 724x350, ab2aebf1c9d7071de5d224c13c….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2021[Reply]

Comment kısmına programlama kodu yapıştırmak için nasıl ayrı bir bölüm açabiliriz? [script] - [/script] işe yaramıyor. Bir de spoiler'lı text'in kodu neydi?


File: 1684750297359.jpeg (30.34 KB, 459x640, images (3).jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.2019[Reply]

Admin wifi banı kaldır bok spamı yapan ben değilim

 No.2020

Bok spamı yapan trurudur ben sadece ona ilaveten bok şarkısı paylaştım leFile: 1684190120882.jpg (14.93 KB, 370x247, 1684091925669.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2018[Reply]

bi katalog daha gelse, bütün tiradlardaki bütün imajları gösterse, sadece görselleri görmek için. iyi olmaz mıydı?


Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]