[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/int/ - Enternasyonal

Name
Email
Subject
Comment
Verification
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

File: 1689705393579.gif (1.26 MB, 360x270, wizard.gif) ImgOps Google iqdb

 No.367[Reply]

tRk
1 post omitted. Click reply to view.

 No.371

I am proud tRk what about it

 No.385

>>371
OÇ tRk

 No.386

>>385 ananı skerm

 No.388

>>386
aNeye laF yok kOÇ

 No.477

File: 1695221583627.png (12.42 KB, 360x244, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb
File: 1694452612871.png (244.5 KB, 743x887, grnYoEv.png) ImgOps Google iqdb

 No.475[Reply]

how's life in Turkey?

 No.476

awfull + I'm fed up+I'm tired+I'm overwhelmed+I'm bored+I'm stuck+I'm bored+I'm stuck+I'm exhausted+I'm sad+I'm shrunken+I'm dusty+I'm upset+I've got a cold+I've made me scratch my headFile: 1676650133854-0.jpg (368.82 KB, 954x960, 46457187514_f95bcac690_b.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1676650133854-1.jpg (47.2 KB, 976x549, _98535270_ea264cf2-55f0-41….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1676650133854-2.jpg (31.94 KB, 670x335, kurdistan_web.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.289[Reply]

❤️‍☀️‍💚 tirad ji bo kurd û kurdistan 🇭🇺❤️‍☀️‍💚

🌹🌹 Bo ewey xelk le dewrî ew rêkxirawe kobibêtewe kesanî roşnbîrî helbijard le wane 🌹🌹
25 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

 No.436

File: 1692573735461-0.mp4 (1.41 MB, 490x270, sayın öcalan speech gerila.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1692573735461-1.jpg (43.55 KB, 620x350, gerilla-guney-kurdistandan….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Xwezî li çiyayê şengalê li ba Derwêşê Evdî bûma
Li ser pişta hespê boz li deşta Mûsilê bûma
Dema Derwêş birîndar dibû, biketama bin çengê wî
û ber bi çiyayê Kurdistanê ve berjor çûma
Min jê re bigota,
binêre, va ye bi hezaran Edûlê û Diwanzdeh Hewarî hene
Min jê re bigota
Li van çiyayê ku Xwedavendan lê textê xwe daniye
Rihet û aram razê
Min jê re bigota;
Mirin...
Ji ku tê û çawa tê bila bê
Êdî xeman nexwe!
Ya ku hatiye erêkirin, Kurdbûn û jiyana azad e

Post too long. Click here to view the full text.

 No.443

File: 1693059864499.png (1.69 MB, 888x1381, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

vur geriLa vur vur vur Kürdistânı kur kur kur

 No.445

File: 1693078032927.jpg (291.06 KB, 1600x1063, şehid namırın.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

kedi tiradını sikeyim PİÇ burası KÜRDistan

 No.473

File: 1694218221232.webm (5.65 MB, 724x1280, gerilla tam vuruş.webm) ImgOps Google iqdb

her biji Kurd û Kurdistan

 No.474

>>473
hahahaha :DDDFile: 1692391377193.gif (615.31 KB, 220x235, grvtv.gif) ImgOps Google iqdb

 No.431[Reply]

haiiii my fellow turkish brothers

 No.472

helloFile: 1690666357761.webm (1.5 MB, 480x592, 7ffc5f5fb1fbf4410f2015998….webm) ImgOps Google iqdb

 No.390[Reply]

cat threda
63 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.467

test

 No.468

test

 No.469

test

 No.470

test

 No.471

testFile: 1693412815928.png (11.18 KB, 132x200, banner.png) ImgOps Google iqdb

 No.453[Reply]File: 1691583346394.jpg (216.8 KB, 996x911, 1661290266776107.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.413[Reply]

how many IBs does turkey own?

 No.414

at least 1File: 1690641366482.webm (1.6 MB, 640x636, 1656786998238.webm) ImgOps Google iqdb

 No.389[Reply]File: 1690202023171.jpeg (158.74 KB, 850x1184, dfe57967-6ae4-4d77-9204-c….jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.379[Reply]

How do i get a turkish gf?

 No.380

lol we don't know

 No.381

unzip your pants in front of a turkish girl

 No.383

File: 1690204926388.jpeg (21.69 KB, 450x682, jj.jpeg) ImgOps Google iqdb

>>379
Do you have a big cock?

 No.387

>>379
Just like how you get a slavic one. Be rich.File: 1625391233968.png (358.79 KB, 564x814, 1594049034959.png) ImgOps Google iqdb

 No.2[Reply]

I can't stop farting

 No.3

File: 1625392050328.jpg (412.59 KB, 850x850, coco.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>2
because you dropped this, king.

 No.5

test from wan

 No.6

Tést from le fart

 No.307

omg cute!!!! <333

 No.384

>>2
Farting is a sign of manliness obviously.Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]