[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/tek/ - Teknoloji

If something is free, you are the product.
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1662643453814.jpg (3.18 MB, 2363x1688, aşkım.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.992

yeni signal ceosu

 No.993

moxie niye bıraktı ben hala anlamadım. hayırlı olsun ne diyelim inşallah yeni güncellemeyle arkaplan olarak zenci yarrağı filan koymaz bu kaltak.

 No.996

File: 1662661761671.png (115.67 KB, 1144x758, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

>>993
ben anladım

 No.997

>>996
moxie'nin kendisi de solcu zaten.

 No.1019

<3

 No.1020

>>1019
haçlı kolye filan takmış, ful sjw gitmeme olasığılığı binde bir de olsa var mıdır?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]