[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/tek/ - Teknoloji

If something is free, you are the product.
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1697055233463.jpg (2.36 MB, 340x453, 4311553.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2194

Kendi yazdığım mantıksal programlama soruları. Bunları çözebilmelisin anon

I) Verilen bir sanal domain R için:

1- least fixpoint [20 puan]
2- postfixpoint hesaplayan [20 puan]
algoritmayı mantıksal bir programlama dilini kullanarak yazınız.

II) Herhangi bir mantıksal programlama dilini kullanarak belirli bir düzgün fonksiyonun kritik noktalarını hesaplamak ve Sard Teoremi'nin nicel özelliklerini tahmin edecek program yazın. Verilen bir düzgün fonksiyon f: R^n -> R^m ve n ve m için belirli bir aralık verilirken, aşağıdakileri yapabilen bir program tasarlayın:

1- f'nin kritik noktalarını hesaplamak için Jacobian matrisinin tam sıra olmadığı R^n içindeki tüm noktaları bulun. [20 puan]
2- f'nin kritik noktalarındaki karşılık gelen f değerlerini hesaplayın ve yazdırın. [10 puan]
3- Kritik değerler kümesinin ölçüsünü (hacmini) tahmin edin. [20 puan]
4- Hesaplanan kritik değerlerin ölçüsünün belirli bir tolerans içinde sıfır olup olmadığını kontrol edin ve Sard Teoremi'ni nicel olarak gösterin. [10 puan]

 No.2196

chatGPT bunları çözemiyor mu şimdi

 No.2197

>>2196
hayır[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]