[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/tek/ - Teknoloji

If something is free, you are the product.
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


 No.2122

https://btt.community/

Forumumuza bekleriz!! ^__^

 No.2123

>>2122
Brave'ı öven dingil değil mi bu?

 No.2124

File: 1694715358375.png (15.14 KB, 652x172, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

hyr

 No.2128

File: 1694721526395-0.jpg (12.16 KB, 720x344, 224850.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1694721526395-1.jpg (26.16 KB, 720x367, 224822.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

yok cnm

 No.2129

T*RKların olduğu yere gelmem

 No.2133

https://yusufipek.me/28-2023/ FEDora telemetri geliyor xddddddddd[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]