[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/tek/ - Teknoloji

If something is free, you are the product.
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1683894185959.jpg (8.89 KB, 184x184, eredanne2.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1729

kereste kapandıktan sonra (max 3 yıl sonra) yeni türk boardını açacak efsanevi anon için domain önerilerim

trchannel.org
veya
toruchannel.org

 No.1730

ASLA kapanmayacak.

 No.2060

bump
yakında kereste kapanacak

 No.2061

ASLA kapanmayacak.

 No.2068

kapanacak

 No.2072

resimtahtasi.com da alınmamış güzel domain

 No.2073

File: 1692552842343-0.png (692.3 KB, 1020x469, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

File: 1692552842343-1.png (232.45 KB, 1000x666, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

keresteden sonra sunta, suntalam, osb, mdf, mdflam, hdf, pleymut olabilir. pleymut'u da ben aldım zaten.

 No.2075

ne açılacaksa çabuk açılsın artık[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]