[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/tek/ - Teknoloji

If something is free, you are the product.
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1683829942924.jpg (304.89 KB, 1920x1080, Onion-Red.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1728

çalıştığım yer private bridgeleri bile bloklamayı nasıl başarıyor? dpi yapacak kadar kafayı kırdıklarını zannetmiyorum daha basit bir yolu olmalı. lütfen ciddi cevaplar.

 No.1731

Çalıştığın yerin internetini kulmanarak online ödeme falan yapabiliyor musun?

 No.1732

>>1731
Yapabiliyorum

 No.1733

udp üzerinden protonvpn'e de bağlanmadığını ekleyeyim. tcp'den bağlanıyor ama.

 No.1902

>>1728
githubta private bridgeleri de iceren bir repo var. onu kullanmışlardır[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]