[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/tek/ - Teknoloji

If something is free, you are the product.
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1671997753642.png (20.67 KB, 707x563, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.1417

https://beta.openai.com/signup
chatgpt yi kullanmak için cidden telefon numarası mı vermem gerekiyor? bu iş sıkmaya başladı artık

 No.1418

File: 1671999333538.gif (337.97 KB, 512x652, glowgem.gif) ImgOps Google iqdb


 No.1419

aynı tiradı açacaktım anon denemek için acaba anamın numarasını falan mı versem

 No.1420

>>1419
evet numara vermeden açılmıyormuş

 No.1421

hep öyleydi ki.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]