[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1678174764236.jpg (6.02 MB, 4608x3072, 00031-399569142_upscayl_4x….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.3457

"Tirad" kelimesine türkçe karşılık ne olur en uygun?

 No.3458

Thread mi diyorsun? İplik gayet iyi.

 No.3459

>>3457
kaydırgaçlı tartışgeç

 No.3460

>>3459
kekd

 No.3467

başlık[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]