[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1662353110893.png (1.77 MB, 2222x1952, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.2086

Yıllardan sonra dine dönmeye karar verdim anonlar. Ne tavsiye verirsiniz? Ben her şeyi unutmuşum.

 No.2087

Sorularlaislamiyet
Kuran-ı kerim meali

Dinine bağlı insanlar dindeki mantık hatalarını göremediği veya görmezden geldiği için "mutlu" oluyorlar. Kuran-ı kerimi okurken veya ibadetleri gerçekleştirirken "ben bunu niye yapıyorum ki bir mantığı yok" düşüncelerini susturabilirsen sen de "ignorance is bliss"den mutlu olabilirsin sanırım.

 No.2456

uydurma hadislere ve sahtekar din adamlarına dikkat et.

Kuran yeterli.

mezhepperestler hadislerle şirk koşuyorlar…

 No.2458

>>2086
Yerinde olsam hristiyanlığa sarılırdım. üslümanlık bana hâlâ baskıcı bir din gibi geliyor. ben 5 din araştırdım 3 kitabı da okudum. hristiyanlık ve wicca çok hoşuma gitti yine de dinsizim 2017den beri.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]