[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/a/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


 No.1880

Keşke japonca bilsem

 No.1957

File: 1697214527155.jpg (134.39 KB, 800x1077, 20230904_205040.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1880
Öğren o zaman orospu çocuğu

-Türk Kağanlığı(HKO Kapı Güvenliği)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]