[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/a/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1689150915979.jpg (156.3 KB, 1080x1801, F0uXf00WcAUOCV2.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1872

Alfa mıdır?

 No.1882

>>1872
Dövme yaptıran herkesden ölesiye tiksiniyorum.

 No.1938

hapiste çevire çevire sikerler bunu

 No.1939
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]