[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/a/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1685548481071.jpg (10.2 KB, 320x241, Imagepipe_3.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1798

poorcel trad cram school Mayuko gf lazım

nasıl Mayuko gf bulurum

 No.1799

>>1798
<3 niea_7
ABe'nin eli değen her çalışma çok iyi oluyor
buradaki her anona tavsiye ederim, her bölümü ayrı ayrı güzel
>nasıl Mayuko gf bulurum
biz bilsek burada sıçanlamayız, küçük bir şehre git yks'ye katıl dershaneye gir bir şeyler dene öyle

 No.1800

File: 1685561118692.jpeg (56.32 KB, 658x466, images (7).jpeg) ImgOps Google iqdb

>>1799
haibane renmei kaldı onu bitiricem yakında

 No.1804

>>1803
yeniibneliğimi mazur görün
[spoiler] denedim olmuyor 3 kere denedim olmuyor nasıl atılıyor bu spoiler amk

 No.1805

>>1804
Başa ve sona ** koyucaksın yenibne kardeşim :)

 No.1806

>>1805
sağ ol anon
postu yeniden atıyorum

haibane ABe'nin en güzel çalışmalarından biri
karakter ve dünya kurgusu mükemmel
belki spoiler:
haibane'nin dünyası sanırsam insan-yaşam-ölüm ile alakalı bir alegori, animedeki her şeyi gerçekteki bir şeyle eşleştirmeye çalışınca ana fikrini kavrıyorsun

 No.1813

File: 1686169956440-0.jpg (83.32 KB, 832x990, 42527 - SoyBooru.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1686169956440-1.jpg (1.13 MB, 4096x2326, 1678488309042.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1800

owari da.

 No.1814

File: 1686240172603.jpg (Spoiler Image, 911.64 KB, 1920x1080, reki.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1813
animenin kaçıncı bölümündesin anon
rakka iyi dayandı, hem kuunun hem rekinin uçuşuna dayanmak zor

 No.1815

File: 1686240569129.png (99.41 KB, 255x198, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.1816

File: 1686243350446.jpg (854.94 KB, 1019x4715, 1641173928450-0.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1814
bitirdim anon, şimdi FCLC ya da eski animelere dönmeyi düşünüyorum

 No.1817

File: 1686243403053.gif (564.42 KB, 800x430, 1650104829926.gif) ImgOps Google iqdb


 No.1818

>>1815
ha KEKilla

 No.1819

File: 1686303822455.jpg (11.81 KB, 195x258, Imagepipe_9.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1799
>>1800
>>1806
>>1813
>>1814
>>1815
>>1816

Despera çıktığında uyandırın

 No.2015

File: 1712340209109.jpg (320.98 KB, 1400x1400, a430b0ae-20d3-4b8a-a433-a0….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1819
Yoshitoshi ABe benim allahım, Wasei jj Chikada da lordumdur. ABe'nin çizimlerine bitiyorum



[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]