[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/a/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1684700041362.jpg (31.12 KB, 500x280, radyo.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1781

İzleyeniniz var mı, düşünceniz nedir?
Bence teknoloji veya transhumanizmden daha çok dünya siyasetine ve tarihine değinmeye çalışan bir anime ama gene de transhumanizm üzerine de iyi mesajları var.

 No.1782

politikanın cyberpunk dünyada neye benzeyeceğine dair izlediğim en iyi anime ghost in the shell. sibernetik ve post apokaliptik dünyada survival dışında aklımda pek bir şey kalmamış texhnolyze'a dair.

 No.1783

>>1782
Not aldım anon, bakarım bir gün.

 No.1789

File: 1684938729329.jpeg (21.14 KB, 739x415, images (5).jpeg) ImgOps Google iqdb

Çok ağır ilerliyor ve sabırlı olmak gerekiyor izlerken, animenin yoğun nihilistik subliminalleri var. Görsel ilintili eleman en sevdiğim karakter. Luks denilen bok çukurundaki insanları uyandırmaya, üstinsan olmaya yönlendiriyor

 No.1790

>>1789
>Görsel ilintili eleman en sevdiğim karakter.
Benim de en sevdiğim ikinci karakter. Birincisi ana karakter Ichise, adam hayatı sikilmiş olsa da insan olarak iyi bir değişim gösterdi. İlk bölümlerdeki Ichise ile son bölümlerdeki arasında çok fark var.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]