[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/v/ - Vidya

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


Adminimiz kuzu, bu akşam saat 22.00'de bir soru-cevap tiradında sorularınızı yanıtlayacak.

File: 1673272611317-0.png (15.69 KB, 187x56, ClipboardImage.png)

File: 1673272611317-1.png (19.39 KB, 339x38, ClipboardImage.png)

 No.350

uzun zaman sonra ÇÖPsurgency'i ziyaret ettim, folloş ettim çıktım.


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]