[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/meta/ - İstek, Öneri ve Şikayet

Unconstructive posts are not welcome
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1693240962500.png (2.24 MB, 1470x1960, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.2427

admin /pol/ aç

 No.2428

Baş öğretmen Polpot'un devrimleri emanet ettiği nesillerle yarınlara güvenli adımlarla ilerlemenin gururu içindeyiz. Aziz devriciyi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

 No.2440

polpot boşunda boşu[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]