[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/kultur/ - Sanat & Edebiyat

/lit/+/his/+/sci/+/mu/+/tv/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


Kuralları okumadan postlamayın


File: 1663438960360.jpg (347.74 KB, 800x1007, 800px-Gustave_dore_crusade….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.959

hristiyanlığa giriş ve gnostik, ortodoks, katolik öğretileri anlamak için kitaplar önerir misiniz anonlar ? Chart felan varsa atabilirsiniz

 No.960

incil

 No.961

>>960
/kultur/de bilmediğin konuya yorum yapma anon

 No.963

ya katoliksindir ya katoliksindir başka bi seçeneğin yok anon.

 No.964

File: 1663484464290.jpg (39.55 KB, 604x422, 1362.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.1022

Yok, acilen Nietzsche oku

 No.1042

kierkegaard kaygi kavrami
feuerbach hristiyanligin ozu
james robinson - the nag hammadi library
rene guenon - hristiyan ezoterizmi
friedrich nietzsche - deccal

afiyet olsun[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]