[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]

/hell/ - Dijital Gazino

Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1662989417643.webm (195.85 KB, 640x480, Reverb fart sound effect.webm)

 No.4402

bohistan ulusal marşı selam durun

 No.4406

zort

 No.4407

Tamam abicim

 No.4466

File: 1664966441150.webm (3.81 MB, 720x720, 1633037002639.webm)

abi yalnız kırmızı hap eksiksiz verilmiş bu anonun üzerine uyumayın niggerim üç beş lala saçmalığı için böyle kırmızı hapları es (ass) geçiyorsunuz

 No.4470

ne mutlu türküm!

▐🟥🟥🟥🟥🟥
▐🟥🌜⭐🟥🟥
▐🟥🟥🟥🟥🟥▐ 🐒

 No.4484

<==TÜRK== müdür

 No.4485

>>4484
KÜRDistanı kuracaz

 No.4512

>>4485
💩 şimdi kurdun. ampul kafaya diyelim de imzalasın

 No.4513

>>4485

Kurulmayacak

 No.4531

File: 1667994999136.png (323.66 KB, 682x823, lyefvdg7iw991.png)
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]