[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1700561069048.png (2.09 MB, 876x1558, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.281990

beyazlar bu savaşı kaybetti

 No.281991

Nereden bu foto op?

 No.281993

10 yıla beyaz kalmayacak allahın izniyle. lanetli mutant beyazlar yok olacaklar.

 No.281998

>>281991
yazıdan polonya olduğunu tahmin ediyorum[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]