[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1700556455646.jpg (1.25 MB, 1170x1568, womancop.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.281987

bobreklerim agriyor ne yap?

 No.281989

ulan allahsızlar ulan kitapsızlar bu melek gibi varlıktan ne istediniz ben kurban olurum sana[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]