[ hepsi ] [ comfy / otaku / tek ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1637776457270.png (8.44 KB, 414x204, ClipboardImage.png)

 No.1544

arap buğa t makatlarını zapt ü rapt ediyor yine :DDD

 No.1549

File: 1637778870809.jpg (29.24 KB, 512x240, da597b221b9814a34938290754….jpg)

zayıf güçlüden korkmalı[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / otaku / tek ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]