[ hepsi ] [ comfy / otaku / tek ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1637750696239.jpg (637.19 KB, 850x942, loli feet.jpg)

 No.1533

loli bağımlılığından nasıl kurtulunur? başlarda meraktan okuyordum nhentaide anal lolileri şimdi bir tek onlara çekiyom. ilerde sevgilim olur da kalkmazsa diye korkuyorum.

 No.1535

Moved to >>>/b/1536.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / otaku / tek ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]