[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]

/a/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1664024470127.png (375.46 KB, 633x356, ClipboardImage.png)

 No.537

bu anime nasıl? youtub bu karakterin seslendirmeninin asmr yaptığı bir videoyu önermiş merak ettim.

 No.538

müq müq

 No.539


 No.541

>>537
Hikaye çöp, Yuri için izliyorum

 No.542

File: 1664034465658.gif (2.51 MB, 622x350, fd977ee2e8718f930663a12c2c….gif)

>>541
yuri varsa kesin izlerim[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]