[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1638661313361.png (500.82 KB, 698x753, 1607276729969.png)

 No.1164

 No.1166

File: 1638684579520.jpg (277.92 KB, 1280x720, 601.jpg)

https://youtu.be/E9ysuCDuPJk

ne kadar da güzel bir sabah. kahvem çoktan hazır büyük ihtimalle dandik oldu ama olsun. odamın perdelerini açtım, güneş lamba gibi aydınlattı. ananemin yaptığı marmelatlı çöreklerden bir tanesini de mideme indirdim internette gezerken wilco dinliyorum :33

 No.1167


 No.1266


 No.1292

File: 1642714338796.jpeg (2.96 KB, 228x221, download (1).jpeg)

>>1164

https://youtu.be/S60teOCIQTg

Hayat dolu müzikler beni yoruyor.

 No.1301


 No.2740


 No.2741

macarkardeşler.. https://www.youtube.com/watch?v=-exY4tjig84

 No.2742


 No.2743

Kerestemizin Rusya'ya taşınmasına özel

 No.2814


 No.2816


 No.2817


 No.2939


 No.2948
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]